Yago = Jaume.
Yolanda = Helena : Elena = Violant.
Yolanda (beata): 17 desembre.
Yolanda (beata): 28 desembre.